Služby

Súdnym znalectvom v odbore stavebníctvo sa skúmajú odchýlky od požadovaného stavu v projektovej, alebo porealizačnej fáze, ktoré majú za následok nefunkčnosť alebo poruchu stavebného diela. Znalecké analýzy sa vykonávajú aplikáciou súboru technických noriem, právnych predpisov, praktických vedomostí a skúseností pri dokazovaní možných príčin vzniku nežiadúceho stavu.

Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je posudzovanie vstupných informácií z projektovej dokumentácie, aktuálneho stavu stavebného objektu z hľadiska vzniknutých porúch ako výsledku degradácie materiálov, alebo nesprávneho návrhu, či realizácie stavebných prác.

Výsledkom analýzy je návrh nevyhnutného rozsahu projektovej dokumentácie zameranej na odstránenie týchto porúch, ktorá slúži pre ďalšie spracovanie projektovej dokumentácie opravy, alebo prestavby stavebného objektu podľa nových požiadaviek investora.

Projektovanie v stavebníctve

Posudzovanie je zamerané na obsah, úplnosť, dodržanie príslušných stavebných predpisov, technických noriem alebo iných špecifikácií a ceny projektovej dokumentácie a inžinierskych činností pre projektovú dokumentáciu v stavebníctve.

Pozemné stavby

Posudzovanie je zamerané na zabudované stavebné konštrukcie, poruchy stavieb, kvalitu vykonaných stavebných prác, technickú deliteľnosť stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a zmeny spoluvlastníckych podielov bytových, nebytových priestorov a pozemkov.

Poruchy stavieb

Poruchy stavieb sú nežiaduce anomálie, chyby alebo poškodenia v štruktúre alebo funkcii budovy. Môžu  byť spôsobené rôznymi faktormi vrátane chýb v návrhu, zlého materiálu, chyby výstavby, vplyvov životného prostredia, zanedbania údržby. 

Novostavba alebo rekonštrukcia si vyžaduje osobitný prístup a nezaobíde sa bez dôkladnej analýzy, projekčnej prípravy a inžinierskej činnosti. 

Poskytujeme komplexné služby dodania všetkých stupňov projektovej dokumentácie od architektonického návrhu až po realizačný projekt. Spájame zadanie projektu s najlepšími nápadmi s ohľadom na technické, normové a zákonné požiadavky. Výsledkom je ekonomicky a technicky realizovateľný návrh pre bezproblémové vydanie povolení a realizovateľnosť stavebného diela. 

PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Umiestnenie novej stavby, alebo zmena existujúcej si v procese povoľovania môže vyžadovať aj projektovú dokumentáciu pre územného rozhodnutie. 

Stavebné objekty,  ktoré nespĺňajú kategóriu jednoduchých stavieb, napríklad rodinný dom s dvomi nadzemnými podlažiami, občianska stavba, alebo objekt navrhovaný v území, kde nie je spracovaný územný plán zóny si vyžadujú projekt pre územné rozhodnutie, zjednodušenú projektovú dokumentáciu, ktorá vypovedá o základnej prevádzke a funkciách budúceho objektu, jeho súlad s územným plánom a začlenenie do navrhovaného územia. 

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Nevyhnutnou súčasťou pre povolenie stavby alebo jej zmeny je projekt pre stavebné povolenie.

Kompletnú projektová dokumentácia potrebná pre získanie stavebného povolenia, ktorá obsahuje stavebno-technické a statické riešenie, technické vybavenie budúceho objektu v pasívnom energetickom štandarde A0. Projekt je spracovaný s ohľadom na ekonomickú a technickú optimalizáciu pre šetrenie nákladov spojených s realizáciou a prevádzkou stavebného diela. 

REALIZAČNÝ PROJEKT

Realizačný projekt je návod na realizáciu stavebného diela, vďaka ktorému výstavba prebieha jednoduchšie. 

Podrobná dokumentácia pre realizáciu stavby, ktorá je spracovaná vrátane všetkých špecifických detailov v spolupráci s renomovanými odbornými spoločnosťami. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj podrobný výkaz výmer a predbežná kalkulácia realizácie stavby. 

AKUSTIKA

Nežiadúci hluk alebo požadovanú kvalitu zvuku je vhodné riešiť ešte v projektovej príprave, čím sa dosiahne požadovaným parametrom bez nutnosti dodatočných stavebných úprav. 

Navrhneme riešenia pre zníženie pôsobenia hluku z technických zariadení, inštalácií alebo prestupom hluku stavebnými konštrukciami stien, stropov, alebo podláh do vnútorného alebo okolitého prostredia. Riešením priestorovej akustiky dosiahneme priestor s dokonalou akustikou pre najlepší zážitok z hudby.

AUTORSKO-TECHNICKÝ DOZOR PRI REALIZÁCII STAVBY

Pre správnosť realizácie stavebného diela je dôležité, aby sa tohto procesu zúčastňoval projektant v rámci autorsko-technického dozoru. 

Zabezpečením autorsko-technického dozoru počas realizácie stavby dohliadame na dodržiavanie správnosti realizácie stavebného diela v súlade s projektovou dokumentáciou a zároveň pre splnenie technických predpisov a noriem.

Pred začiatkom investičnej stavebnej činnosti je nevyhnutné mať dôkladne zmapované možné riziká alebo obmedzenia, technickú a ekonomickú náročnosť stavebného diela a potrebné povolenia.

Vybavíme za Vás vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí potrebných pre povolenie stavby v územnom alebo stavebnom konaní, kolaudáciu prípadne iné povolenia potrebné pre realizovanie stavebného diela alebo jeho zmien.

KONTROLY

Pred začiatkom investičnej činnosti kúpy pozemku, nehnuteľnosti, alebo prestavby existujúcej nehnuteľnosti odporúčame vykonanie kontroly možných rizík z hľadiska realizovateľnosti stavebného zámeru. 

KONTROLA RIZÍK PRED KÚPOU POZEMKU

Kontrola možných rizík a obmedzení pozemku z hľadiska možnosti výstavby stavebného zámeru. 

KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU

Kontrola technické stavu stavebného objektu pred kúpou, počas užívania alebo pred návrhom prestavby. 

KONTROLA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Kontrola projektovej dokumentácie z hľadiska kompletnosti, správnosti, ceny a obsahu pre splnenie požiadaviek potrebných pre povolenie stavby. 

POVOLENIA

Pred začiatok stavebnej činnosti je potrebné mať povolenie od stavebného úradu. Na základe rozsahu stavebných prác navrhne správny postup, pre ktorý vybavíme príslušné povolenie.

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

Stavebné úpravy, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie a ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií, nemení sa spôsob využívania stavby a nemajú vplyv na požiarnu bezpečnosť stavby.

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

Drobné stavby sú prízemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m, podzemné stavby so zastavanou plochou do 25 m2 a hĺbkou 3 m, ploty, prípojky inžinierskych sietí, reklamné stavby s informačnou plochou do 3 m2.

ÚZEMNÉ ROZHODNOTIE

Stavby, ktoré nespĺňajú definíciu jednoduchej stavby, alebo ak  pre ich umiestnenie nie sú jednoznačne splnené požiadavky vzhľadom na pomery v území je možné stavbu povoliť len na základe územného rozhodnutia.

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebné povolenie sa vyžaduje na všetky novostavby alebo zmeny existujúcich stavieb ich prístavbami, nadstavbami alebo prestavbami a stavebnými úpravami.

ZMENA ÚČELU VYUŽITIA

Zmena účelu využívania stavby alebo jej časti, ktoré by mohli ohroziť život, zdravie ľudí alebo životné prostredie si vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene užívania stavby v stavebnom konaní, po dokončení povolí užívanie stavby alebo jej časti na základe kolaudačného rozhodnutia.

KOLAUDÁCIA

Dokončenú stavbu, alebo jej časti spôsobilé na samostatné užívanie, prípadne časť stavby na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce na základe stavebného povolenia je možné užívať len za základe kolaudačného rozhodnutia.

Manažment realizácie v stavebníctve sa týka koordinácie a riadenia všetkých procesov spojených s vykonávaním skutočných stavebných prác v rámci stavebného projektu. Tento manažment zahŕňa mnoho rôznych aspektov vrátane plánovania, riadenia rozpočtu, sledovania časových plánov, riadenia pracovného tímu, kontroly kvality, komunikácie a ďalších faktorov.

Manažment realizácie je nevyhnutným nástrojom pre úspešné dokončenie stavebných projektov.

PLÁNOVANIE A SLEDOVANIE VYKONANÝCH PRÁC

Definuje postup vykonaných stavebných prác, vrátane harmonogramu, časového plánu a sleduje pokrok stavebných prác.

ROZPOČET A KONTROLA NÁKLADOV

Stanovuje náklady na realizáciu stavebného projektu, zahŕňajúce materiály, prácu, vybavenie, iné výdavky a pravidelne porovnáva skutočné výdavky s rozpočtom.

KONTROLA KVALITY PRÁCE

Overuje splnenie požiadaviek kladených na stavebné práce podľa technických špecifikácii, noriem a projektovej dokumentácie.

RIADENIE ZMIEN A SPRÁVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Vyhodnocuje a dokumentuje zmeny v pôvodnom projekte a ich vplyv na dodržanie časového harmonogramu a rozpočtu.

Členstvá

Kontakt

Kontaktný formulár